دانشجویان محترم رشته حسابداری که درس اصول حسابداری۲ را اخذ نموده اند سریعا به مدیر گروه مراجعه نمایند.