اعزام دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز شوش در مسابقات دانشجویی فوتسال استان خوزستان