روز مهندس مبارک

برای مهندسین، بن بستی وجود ندارد؛ یا راهی خواهند یافت یا راهی خواهند ساخت.
مهندس کسی است که شرایط محیطی اش را به نفع بشریت تغییر دهد.
پنجم اسفند، روز مهندس، گرامی باد.