قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری درس پروژه مالی

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری که درس پروژه مالی و کارآموزی را با استاد طالب وند اخذ نموده اند می رساند که جلسه توجیهی روز شنبه ۹۶/۱۲/۱۹ ساعت ۱۴می باشد.حضور دانشجویان الزامی است و۲نمره از کل نمره مربوط به حضور در جلسه توجیهی می باشد.