• قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر ورودی ۹۶

    دانشجویانی که فیزیک الکتریسیته و مغناطیس رو پاس نکرده اند بدلیل پیش نیازی نمی تواند درس مبانی الکترونیک را اخذ نمایند . این دانشجوها ملزم به حذف درس مبانی الکترونیک هستند

  • قابل توجه دانشجویان گرامی رشته حسابداری

    قابل توجه دانشجویان گرامی رشته حسابداری مقطع کاردانی با توجه به پاره ایی تغییرات بوجود آمده درس حقوق تجارت استاد سرخه از روز پنجشنبه به روز سه شنبه ۱۴تا۱۶ منتقل گردید درصورت تداخل به مدیرگروه مراجعه نمایید.